سامانه جامع امور شاهد و ایثارگران

معرفی سامانه جامع مدارس شاهد و ایثارگران

مسئولین محترم مدارس شاهد برای ورود به پنل مدارس شاهد سامانه سجا به آدرسhttp://school.saja.medu.ir/ مراجعه نمایند همچنین مسئولین محترم ادارات استانها و مناطق شاهد می توانند برای ورود به پنل مربوطه خود در سامانه سجا از آدرس http://sajaa.medu.ir/Account/Login استفاده نمایند دانش آموزان و اولیا محترم می توانند از آدرس http://student.saja.medu.ir/ برای ورود به بخش مربوط به دانش آموزان سامانه سجا استفاده نمایند.