ترتیب اوراق دفتر امتحانات و ریز نمرات دبیران

قبل از بستن سال و دوره سیستم دانش آموزی جهت چاپ و صحافی دفتر امتحانات و دفتر ریزنمرات دبیران در هر کدام از مقاطع تحصیلی به ترتیب زیر عمل نمایید:

الف )دفتر امتحانات:

ابتدا فایل مجموعه فرم ها را دانلود کرده و در صورت نیاز نمونه فرم مربوط را جهت استفاده در دفتر کامل کنید.

توجه: دفتر امتحانات حاوی اطلاعات مربوط به ترک تحصیل کنندگان , منتقلین و وقفه تحصیلی بوده و می بایست آمار آن برابر دفتر آمار باشد.

دانلود مجموعه فرم ها (589 دانلود ها)

دانلود مجموعه فرم ها | نوع فایل دانلود: rar  | نوع فایل های فشرده شده: pdf  و doc  | حجم : حدود ۳۰۰ کیلو بایت

مقطع ابتدایی:

ا) نمون برگ روکش دفاتر امتحانات:

نمون فرم روکش را از داخل مجموعه فرم ها باز کرده و پس از ویرایش مشخصات مربوط به آموزشگاه  آن را چاپ نمایید.

۲) فهرست دانش آموزان:

برای تهیه فهرست دانش آموزان می توانید مطابق تصویر زیر عمل نمایید.

۳) نمون برگ روکش پایه ها:

نمون فرم روکش پایه را از داخل مجموعه فرم ها باز کرده و پس از ویرایش مشخصات مربوط به پایه  آن را چاپ نمایید.

۴) گزارش دفتر امتحانات:

از برنامه توصیفی منوی مدارک تحصیلی گزینه دفتر نتایج تحصیلی

توجه: * اسامی دانش آموزان به ترتیب حروف الفبا و رعایت پایه و کلاس بوده و در هرصفحه مشخصات و اطلاعات دو دانش آموز ثبت باشد. * شماره ردیف رعایت شود. * تمام اوراق باید سیستمی باشد.

۵) برگ انسداد (آمار اجمالی ) مربوط به هر پایه:

ضمیمه فایل pdf  اطلاعیه دفتر امتحانات ابتدایی بوده پس از تکمیل آن را تایید نمایید.

  •   مورد (۳) و (۴) و (۵)تکرار برای سایر پایه ها

۶) گزارش انسداد کلی:

از برنامه توصیفی منوی مدارک تحصیلی گزینه گزارش انسداد دفتر نتایج ارزشیابی تحصیلی تربیتی گرفته شود.

یادآوری: آمار دانش آموز با وضعیت نا تمام صفر باشد

۷) فرم پایانی انسداد دفتر امتحانات

ضمیمه فایل pdf  اطلاعیه دفتر امتحانات ابتدایی بوده پس از تکمیل آن را تایید نمایید.

۸) شماره گذاری:

تمام اوراق دفتر بجز روکش با شماره زن جوهر مشکی  شماره گذاری شود. تعداد اوراق دفتر نباید از ۲۰۰ برگ تجاوز کند.

مقطع راهنمایی:

ا) نمون برگ روکش دفاتر امتحانات:

نمون فرم روکش را از داخل مجموعه فرم ها باز کرده و پس از ویرایش مشخصات مربوط به آموزشگاه  آن را چاپ نمایید.

۲) فهرست دانش آموزان:

برای تهیه فهرست دانش آموزان می توانید مطابق تصویر زیر عمل نمایید.

۳) نمون برگ روکش پایه ها:

نمون فرم روکش پایه را از داخل مجموعه فرم ها باز کرده و پس از ویرایش مشخصات مربوط به پایه  آن را چاپ نمایید.

۴) گزارش دفتر امتحانات:

از برنامه راهنمایی منوی مدارک تحصیلی گزینه چاپ کارنامه تحصیلی سالیانه با ضریب دو, نوع کارنامه ” چاپ دفتر امتحانات ” انتخاب شود.

توجه: * اسامی دانش آموزان به ترتیب حروف الفبا و رعایت پایه و کلاس بوده و در هرصفحه مشخصات و اطلاعات دو دانش آموز ثبت باشد. * شماره ردیف رعایت شود. * تمام اوراق باید سیستمی باشد.

۵) برگ انسداد مربوط به هر پایه:

از برنامه راهنمایی منوی مدارک تحصیلی گزینه چاپ فرم انسداد دفتر امتحانات

  •   مورد (۳) و (۴) و (۵)تکرار برای سایر پایه ها

۵) فرم پایانی انسداد دفتر امتحانات:

ضمیمه فایل pdf اطلاعیه دفتر امتحانات راهنمایی  بوده پس از تکمیل آن را تایید نمایید.

۶) شماره گذاری:

تمام اوراق دفتر بجز روکش با شماره زن جوهر مشکی  شماره گذاری شود. تعداد اوراق دفتر نباید از ۲۰۰ برگ تجاوز کند.

مقطع متوسطه و پیش دانشگاهی:

ا) نمون برگ روکش دفاتر امتحانات:

از برنامه دانا متوسطه و پیش دانشگاهی از منوی صدور و چاپ کارنامه , گزینه چاپ روکش , فهرست و فرم انسداد دفتر امتحانات

۲) فهرست دانش آموزان مندرج در دفتر امتحانات:

در برنامه دانا متوسطه و پیش دانشگاهی از منوی صدور و چاپ کارنامه , گزینه چاپ روکش , فهرست و فرم انسداد دفتر امتحانات,  این فرم با انتخاب گزینه مورد نظر مختص هر پایه  قابل تهیه می باشد.

۳) نمون برگ روکش پایه و رشته:

نمون فرم روکش پایه و رشته را از داخل مجموعه فرم ها باز کرده و پس از ویرایش مشخصات مربوط آن را چاپ نمایید.

۴) گزارش دفتر امتحانات:

از برنامه دانا منوی صدور وچاپ مدارک تحصیلی گزینه چاپ دفتر امتحانات به تفکیک پایه

توجه: * اسامی دانش آموزان به ترتیب حروف الفبا و رعایت پایه و کلاس و دوره بوده و در هرصفحه مشخصات و اطلاعات دو دانش آموز ثبت باشد. * شماره ردیف رعایت شود. * تمام اوراق باید سیستمی باشد.

۵) فرم آمار اجمالی مربوط به نتایج امتحانات به تفکیک دروس درپایه مربوطه:

فایل ”  آمار اجمالی نتایج امتحانات متوسطه فرم(۲۲۴) طرح جدید ”  را از داخل مجموعه فرم ها باز کرده و پس از ویرایش  آن مختص هر پایه چاپ نمایید.

  •   از مورد (۳) و (۴) و (۵) تکرار برای سایر پایه ها

۶) گزارش آمار نتایج قبولی دروس در دفتر امتحانات:

در برنامه دانا متوسطه  از منوی صدور و چاپ کارنامه ,گزینه  گزارش آمار نتایج قبولی دروس در دفتر امتحانات این فرم قابل تهیه می باشد. [ فرم(۲۲۴) کلی ]

در برنامه دانا پیش دانشگاهی از منوی گزارشات پایان دوره گزینه گزارش درصد قبولی و میانگین نمرات درسها , می توان گزارش آمار نتایج را دریافت نمود.

۷)فرم پایانی انسداد دفتر امتحانات:

در برنامه دانا متوسطه و پیش دانشگاهی از منوی صدور و چاپ کارنامه , گزینه چاپ روکش , فهرست و فرم انسداد دفتر امتحانات,  این فرم قابل تهیه می باشد.

ب) دفتر فارغ التحصیلان متوسطه و پیش دانشگاهی: 

نحوه تهیه و چیدمان دفتر فارغ التحصیلان به شرح زیر می باشد:
۱_ روکش
۲_ نمونه برگ ۲۹۱ یا لیست فارغ التحصیلان تایید شده توسط معاون و مدیر مدرسه , مسئول سیستم منطقه , مسئول سنجش و رئیس اداره

۳_ فرم دفتر فارغ التحصیلی برای هر دانش آموز با رعایت دوره تحصیلی و براساس لیست ۲۹۱

۴_ نمونه برگ گزارش اجمالی و فرم انسداد نمونه برگ شماره ۴ ( داخل مجموعه فرم ها )

توجه: تمام اوراق دفتر بجز روکش شماره گذاری می شود و مسئولین ذیربط مهر و امضائ می نمایند.

پ) دفتر آمار: 

نحوه تهیه و چیدمان دفتر آمار به شرح زیر می باشد:
۱_ روکش  ( داخل مجموعه فرم ها )
۲_ نمونه برگ اطلاعات تاییدیه آمار (تهیه شده از سامانه سناد )

۳_ فهرست دانش آموزان براساس رعایت حروف الفبا پایه و رشته ( اوراق دفتر تهیه شده از سامانه سناد )

۴_ نمونه برگ گزارش اجمالی و فرم انسداد آمار( داخل مجموعه فرم ها )

توجه: دفتر پس از کنترل اطلاعات و مشخصات دانش آموزان توسط معاون اجرایی و مدیر واحد آموزشی مهر و امضائ شود. دفتر حداکثر یک ماه پس از گذشت سال تحصیلی می بایست توسط نماینده انسداد بررسی و پلمپ شود.برای دوره ضمن سال , تابستان و دی ماه در مدارس روزانه و مدارس بزرگسال برای هر نیسمال تحصیلی یک دفتر آمار باید تهیه شود.

ت) دفتر ریزنمرات دبیران: 

نحوه تهیه و چیدمان دفتر ریزنمرات دبیران به شرح زیر می باشد:

۱_ لیست دست نویس نوبت اول

۲_ لیست دست نویس نوبت دوم ( نمرات نوبت اول سیستمی درج شده باشد)

۳_ لیست سیستمی نوبت دوم (نمرات نوبت اول و دوم سیستمی درج شده باشد.)

۴_ لیست دست نویس تابستان

۵_ لیست سیستمی تابستان

توجه: لیست های ریز نمره باید بدون خدشه و قلم خوردگی و لاک گرفتگی تهیه شده و  با ذکر تاریخ توسط دبیر , معاون اجرایی و مهر و امضائ مدیر آموزشگاه تایید شود.تعداد اوراق دفتر از ۲۰۰ برگ تجاوز ننماید.

دفتر ریزنمرات در پایان سال تحصیلی بصورت سالانه صحافی شده و نگهداری می گردد.

نمون برگ ۲۵۷ نتایج امتحانات نهایی در پایان دفتر ریزنمرات هرسال صحافی شود.

نویسنده نوشته: varna

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *