سیستم های دانش آموزی

نرم افزار دانا جهت انجام کلیه امور اداری ـ آموزشی و دفترداری که بطور معمول در محیط یک دبیرستان، هنرستان و یا آموزشگاه آزاد که نظام جدید آموزش متوسطه سالی واحدی در آن اجرا می شود طراحی شده است. عملیاتی نظیر ثبت نام، کلاس بندی، انتخاب واحد، تهیه لیست های حضور و غیاب و نمرات […]

ترتیب اوراق دفتر امتحانات و ریز نمرات دبیران

قبل از بستن سال و دوره سیستم دانش آموزی جهت چاپ و صحافی دفتر امتحانات و دفتر ریزنمرات دبیران در هر کدام از مقاطع تحصیلی به ترتیب زیر عمل نمایید:

الف )دفتر امتحانات:

ابتدا فایل مجموعه فرم ها را دانلود کرده و در صورت نیاز نمونه فرم مربوط را جهت استفاده در دفتر کامل کنید.

بیشتر بخوانید دربارهترتیب اوراق دفتر امتحانات و ریز نمرات دبیران